การเขียนใบสมัครงาน

เมื่อผู้สมัครงานถูกเชิญให้ไปเข้ารับการสัมภาษณ์จากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แล้ว เมื่อไปถึงองค์กรนั้นๆ ต้องเขียนใบสมัครอย่างแน่นอน ในข้อนี้ ผู้เขียนจึงต้องการให้ผู้สมัครงานดูแบบฟอร์มใบสมัครงาน ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในระดับต้นก่อนและต้องจัดเตรียมข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจาก ประวัติย่อ